کائـــنات

عالم مادی وغیر مادی من :)

تــــو

  • پنجشنبه ۱۵ شهریور ۹۷
  • ۱۹:۱۷


 تو نمی فهمی وقتی میگم کسی نبود حالمو خوب کنه و تو پشت تلفن میگی خب و منتظری بقیه حرفمو بزنم ؛  یعنی چی !!!


پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 7 و رب

از باختن تا دوباره ساختن ...
کائـــنات حمایت میکند از :